Yrittäjän ja työntekijöiden vakuutusturva

Postitettu 13.01.2015

Itsenäisellä yrittäjällä on lain takaama, hänen yrittäjätoimintaansa perustuva eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle. Yrittäjän kuollessa hänen omaisillaan on perhe-eläketurva.

Yrittäjän eläke

Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä. Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjä voi ottaa eläkevakuutuksensa joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos hänen alallaan toimii sellainen.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Muut edellytykset lain piiriin kuulumiseen ovat:

  • yrittäjä on 18–67-vuotias
  • yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta
  • arvioitu työtulo on vähintään 7 502,14 euroa vuodessa (2015).

YEL:n mukaan vakuutetaan avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai perheenjäsenten kanssa yli puolet yhtiöstä tai äänivallasta, on vakuutettava YEL:n mukaan.

YEL-yrittäjiä on vajaat kahdeksan prosenttia työeläkevakuutetuista.

Eläketurvakeskuksen ohjeissa yrittäjän työtulon määrittämiseksi on kerrottu tarkemmin vakuuttamisesta eri yhtiömuodoissa.

Tarkempaa tietoa YEL-eläkkeistä, maksuista ja työtulon määräytymisestä löydät Eläketurvakeskuksen Internet-sivuilta, osoitteesta www.etk.fi.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjä voi ottaa itselleen vapaaehtoisesti samanlaisen työtapaturmavakuutuksen, joka on lakisääteisesti otettava työntekijöille. Vakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vapaa-ajan tapaturmat.

Yrittäjä, joka on johtavassa asemassa ja omistaa enintään 50% osakepääomasta tai äänimäärästä, kuuluu kuitenkin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi varmistaakseen työttömäksi joutuessaan ansiosidonnaisen päivärahan.

Lisää tietoa yrittäjien työttömyysturvasta löydät osoitteesta www.etk.fi sekä yrittäjien työttömyyskassoista, joita ovat Suomen yrittäjien työttömyyskassa www.syt.fi ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa www.ayt.fi.

Työntekijöiden eläkkeet ja pakolliset vakuutukset

Työnantajat maksavat sosiaaliturvamaksua työntekijöille maksamistaan palkoista. Työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistui vuoden 2010 alusta. Kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksu vuonna 2015 on 2,08 %, joka on sama niin uusille kuin vanhoille yrityksille. Vuodesta 2010 ei ole enää ollut käytössä yritysten palkkoihin ja poistoihin pohjautuvaa kolmea sosiaaliturvamaksuluokkaa.

Yrittäjän pitää ottaa työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen vakuutus 18-67-vuotiaalle työntekijälle, kun hän maksaa työntekijän eläkelaissa tarkoitettua työansiota kalenterikuukaudessa yhteensä 57,10 € tai enemmän. TyEL-maksun prosenttiosuus vuonna 2015 maksetuista palkoista on keskimäärin 24,0 %, jossa on mukana työntekijän omavastuuosuus.

Työntekijää varten tulee ottaa myös tapaturmavakuutus tapaturmavakuutuslaitoksesta. Tapaturmavakuutusmaksujen yhteydessä suoritetaan myös ryhmähenkivakuutukseen ja työttömyysvakuutukseen perustuvat maksut. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyi 1.1.2013 alkaen Työttömyysvakuutusrahastolle. Nämä vakuutukset ovat työnantajalle pakollisia. Lisäksi työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto.

Tarkempaa tietoa työnantajan vakuuttamisvelvoitteista saa Eläketurvakeskuksesta osoitteesta www.etk.fi, Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta www.tvl.fi sekä vakuutusyhtiöistä.