Yrittäjä, onko edunvalvontavaltuutuksesi kunnossa?

Suomessa on ollut jo vuodesta 2007 alkaen voimassa laki edunvalvontavaltuutuksesta. Se tarjoaa henkilölle mahdollisuuden vaikuttaa itse siihen, kuka omia asioita hoitaa, jos syntyy sellainen tilanne, ettei henkilö itse asioidensa hoitoon kykene. Edunvalvontavaltuutusta ei tule mieltää pelkästään ikäihmisille tärkeäksi asiakirjaksi, vaan sellainen olisi hyvä löytyä myös jokaiselta yrittäjältä tai ylipäätään hoitoa vaativaa omaisuuta omistavalta henkilöltä. Onnettomuus tai yllättävä sairastuminenhan saattaa kohdata nuorempaakin.

Miksi edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia?

Laatimalla edunvalvontavaltakirjan saat itse määrätä asioidesi hoidosta, kun et itse niistä enää pysty huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, kuka asioitasi hoitaa, mitä asioita hän hoitaa ja miten. Lisäksi valtakirjassa voi määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.  Ensisijaisesti valtuutuksella turvataan päivittäisten taloudellisten asioiden hoituminen, kuten laskujen maksu. Toinen tärkeä tehtävä edunvalvontavaltuutuksella on antaa valtuutetulle valtuudet vaikuttaa myös valtuuttajan henkilöä koskeviin asioihin, jos tilanne sitä vaatii.

Yrittäjän kohdalla saattaa olla toimiva ratkaisu se, että määrätään eri henkilö hoitamaan yrityksen asioita ja henkilöä koskevien asioiden hoitoon valtuutetaan toinen henkilö. Näin yrityksen toiminta ei vaarannu, eivätkä tärkeät päätökset jää tekemättä. Yleensä yrityksen asioita hoitamaan on luontevaa määrätä sellainen henkilö, jolla on riittävä osaaminen taloudesta ja yritystoiminnasta ja joka muutoinkin tuntee valtuuttajan toimintaa jo entuudestaan. Henkilöä koskevia asioita eli esim. hoitotoimista päättämistä varten voi puolestaan olla sopivampaa valtuuttaa joku lähiomainen.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi muun muassa:

  • Valita taloudellisten asioiden hoitajaksi tuntemansa henkilön
  • Antaa erillisen määräyksen valtuutetusta, joka hoitaa yksinomaan yrityksen asioita
  • Voi määrätä toissijaisesta valtuutetusta ja varavaltuutetusta esteellisyystilanteiden varalle
  • Voi antaa valtuutuksen kiinteän omaisuuden myyntiin
  • Määrätä lahjojen antamisesta tietyin edellytyksin
  • Voi antaa valtuutetulle yksityiskohtaisempia toimiohjeita

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ja vahvistaminen


Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoon sidottu asiakirja. Valtakirja tehdään kirjallisesti ja allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Edunvalvontavaltakirjan pitää täyttää tietyt muotovaatimukset, jotta sitä voidaan pitää edunvalvontavaltakirjana – erotukseksi tavanomaisesta valtakirjasta. Sekä muoto- että sisältövaatimusten johdosta on suositeltavaa teettää edunvalvontavaltakirja asiantuntijalla. Näin kaikki tarvittavat määräykset ja toiveet tulevat varmuudella huomioiduksi.

Pelkkä edunvalvontavaltakirjan laadinta ei vielä tuota valtuutetulle mitään oikeuksia, vaan Digi- ja väestötietoviraston tulee vielä erikseen vahvistaa valtuutus, jotta se tulee voimaan. Tästä syystä valtuutuksen voikin tehdä ennakkoon ikään kuin vakuutuksenomaisena toimena varmuuden varalle. Pitää muistaa, että jos valtuutuksen käyttötilanne yllättäen tulee, valtuutusta ei pysty tuolloin enää pätevästi tekemään.   

Viranomainen vahvistaa erillisestä hakemuksesta edunvalvontavaltuutuksen voimaan, mikäli valtuuttaja on heikentyneen terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutuksen vahvistamista varten tarvitaan alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava luotettava selvitys valtuuttajan terveydentilasta. Alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan säilyttäminen on siten hyvin tärkeää. Edunvalvontavaltakirja kannattaa säilyttää sellaisessa paikassa, josta valtuutettu sen saa yksinäänkin käyttöönsä silloin, kun valtuutuksen vahvistaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Asiakkaamme voivat olla edunvalvontavaltuutuksen laatimisen tiimoilta yhteydessä Tilikeskuksen lakimieheen Minna Markkulaan.

Minna Markkula
Varatuomari, OTK
minna.markkula@tutke.fi