Yrittäjä, mitä tuloslaskelma ja tase kertovat sinulle?

Moni yrittäjä saa käsiinsä tuloslaskelman kuukausittain ja katsoo viivan alle, oliko kuukausi voitollinen vai tappiollinen. Tässä vaiheessa voi tase jäädä huomioimatta. Osa yrittäjistä ei taas ehdi katsomaan tuloslaskelmaa ollenkaan, vaan he arvioivat yrityksen tilaa pankkitilin perusteella, koska tuntevat yrityksen toiminnan hyvin.

Vaikka yrityksen pankkitilin saldo näyttää tilillä olevat rahaa, voi tuloslaskelma ja tase kertoa erilaista tarinaa kuin tilin saldo. KLT-kirjanpitäjämme Päivi Saha ja Merja Pitkänen listasivat punaisen langan joihin sekä tuloksessa ja taseessa kannattaa kiinnittää yleisimmin huomioita.

TULOSLASKELMA kertoo tarkasteltavan ajanjakson tuotot ja kulut. Ylin rivi, eli liikevaihto, kertoo volyymista. Alin rivi kertoo, onko tullut voittoa vai tappiota.

1. LIIKEVAIHTO
Vertaa liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavaan aikaan, miten se kehittyy suhteessa edelliseen tilikauteen? Jos ero on merkittävä, mistä seikoista se voi johtua? Pyri varmistamaan, että kaikki myynnit ovat kirjattu ja laskutettu.

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Mahdolliset avustukset ja muut kertaluontoiset erät voivat vaikuttaa vertailuun. Tulevatko ne jäämään tulokseen? Mihin erät kohdistetaan ja kuuluvatko ne kokonaan kuluvalle tilikaudelle? Entä onko kuluiksi kirjattu menoja, joita vastaan ei ole tullut vielä avustusta, mutta sellainen tullaan saamaan?

3. MATERIAALIT JA PALVELUT

Materiaalit ja palvelut tunnetaan myös nimellä muuttuvat kulut. Vertaa kuluja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Jos löytyy eroja, mistä ne johtuvat? Asian tulkitsemisessa voi auttaa tositetasolle asti porautuva taloushallinnon ohjelmisto. Ohjelmiston avulla päästään tuloslaskelmalta asti käsiksi niihin ostolaskuihin, kuitteihin tai muistioihin, joiden perusteella kuluja on kirjattu. Näin hahmotat kulujen syntyä paremmin.

4. VARASTON MERKITYS TULOKSEEN

Jos liiketoimintaasi kuuluu varasto, onko se arvostettu kuukausittain? Mikäli varasto löytyy, se olisi hyvä kirjata kuukausittain, jotta tiedät myyntikatteen.

5. MYYNTIKATE

Myyntikate on kannattavuuden mittari. Vaikka liikevaihto olisi suuri, sen tulisi jättää riittävästi myös katetta. Jääkö sitä niin paljon, että sillä pystytään kattamaan myös esimerkiksi henkilöstökulut ja saadaan voittoa? Myyntikate lasketaan teoriassa kaavalla liikevaihto – materiaalit ja palvelut.

6. HENKILÖSTÖKULUT JA LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista puhutaan myös kiinteinä kuluina. Ovatko nämä kulut linjassa katteeseen? Jos vertailussa on isoja eroja, mistä ne johtuvat?

7. KÄYTTÖKATE

Käyttökate on toinen kannattavuuden mittari; se on tulos ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökate on rahamäärä, joka jää liikevaihdosta, kun siitä vähennetään materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, sekä liiketoiminnan muut kulut. Negatiivista käyttökatetta selvittäessä kannattaa tarkastella liikevaihtoa. Onko se liian pieni kulurakenteeseen nähden? Onko kuluja liikaa? Ovatko tuotteet ja palvelut hinnoiteltu oikein?

8. POISTOT JA VEROT

Ovatko poistot ja arvonalentumiset tehty? Miten ne vaikuttavat tulokseen? Riittävätkö verot tulokseen vai tuleeko maksaa lisää? Etenkin poistoissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että poistot näkyvät tuloksessa, vaikka ne ovat laskennallinen erä, joiden määrä on jokseenkin säädeltävissä. Yrittäjän kannattaa olla kiinnostunut myös siitä, että poistosuunnitelmat ovat realistisia.

TASE kertoo yrityksen varat ja velat, eli se on siis yrityksesi varallisuuslaskelma. Tase on yhtä hyödyllinen talouden raportti kuin tuloslaskelmakin. Tappiollinen kuukausi tuloslaskelmassa ei tarkoita välttämättä synkkiä tulevaisuuden kuvia. Tasetta voi myös hyödyntää myös kassavirran arvioimisessa.

Yrityksen varallisuutta ovat mm. rahat, saatavat, arvopaperit, varastossa olevat tuotteet ja tavarat, kalusto, kiinteistö, oikeudet ja pantit. Varallisuus rahoitetaan joko omalla rahoituksella tai luotolla. Oma rahoitus on taseella oma pääoma ja luotto on vieras pääoma.

1. SAATAVAT

Ovatko kaikki todellisia saatavia? Onko saatavissa mahdollisia luottotappioriskejä?

2. RAHAT JA PANKKISAAMISET

Rahojen ja pankkisaamisten määrän tulisi yhdessä saatavien kanssa ylittää lyhytaikaisten velkojen määrä. Lisäksi rahojen riittävyyttä analysoitaessa tulisi ottaa huomioon liiketoiminnan kassavirran vaihtelut tilikauden aikana, sekä tulevat investoinnit. Kassavirran mahdolliseen vajeeseen tulisi puuttua mahdollisimman ajoissa rahoituksen järjestämiseksi.

3. OMA PÄÄOMA

Seuraa yhtiön omaa pääomaa. Oman pääoman on oltava positiivinen. Mikäli oma pääoma on negatiivinen, on yhtiöllä enemmän velkaa kuin varallisuutta. Onko yhtiöllä olemassa omaisuutta, jonka käypä arvo on kirjanpitoarvio korkeampi?

4. VELAT

Ovatko kaikki erääntyneet maksettu? Onko veloissa siirtyviä eriä, kuten veroja tai lomapalkkavarauksia, jotka tulevat maksettavaksi vasta tiettynä hetkenä?

5. TASE-ERITTELY

Mikäli taseen summa ei avaa tarpeeksi sen sisältöä, tarkasta tase-erittely. Jos et näe tase-erittelyä itse, pyydä se kirjanpitäjältäsi kuukausittain. Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti lueteltu jokaisen taseen tilin sisältö omaa pääomaa lukuunottamatta (oma pääoma eritellään tasekirjan liitetiedoissa).

Kysy kirjanpitäjältäsi sähköisistä taloushallinnon ohjelmistoista tai raportoinnista. Tilikeskukselta löytyy asiakaskäyttöön työkaluja, kun halutaan siirtyä sähköiseen ja reaaliaikaiseen kirjanpitoon, joiden avulla olet paremmin ajan tasalla yrityksesi tuotoista ja kuluista.