Yhtiön omistaman veneen, lomamökin tms. verovaikutuksista

Pohdittaessa mahdollista veneen, lomamökin, viikko-osakkeen, arvokkaan harrastusvälineen tai vastaavan, myöskin yksityiskäyttöön soveltuvan hyödykkeen hankintaa osakeyhtiön omistukseen, on ikävien yllätysten välttämiseksi syytä etukäteen perehtyä yksityiskäytön vaikutuksiin niin yhtiön kuin osakkaankin verotuksessa. Tällainen hankintahan saatetaan usein nimenoman tehdä ajatuksella, että hyödyke tulee osittain yhtiön edustuskäyttöön, osittain henkilökunnan virkistystarkoituksiin, osittain osakkaiden yksityiseen käyttöön ja kenties vielä osittain ulkopuolisille vuokrattavaksikin.

Mikäli näin on, erityistä huomiota tulee ensiksikin kiinnittää siihen, että käytön todellinen jakautuminen eri käyttötarkoituksiin kyetään riittävän luotettavalla tavalla varmuudella jälkikäteen osoittamaan. Lokikirjan, varausjärjestelmän tms. olemassaolo on siten välttämätöntä. Samoin selvitys mahdollisen vuokraustoiminnan aktiivisesta markkinoinnista, sillä mikäli riittävää selvitystä ei ole, katsotaan helposti hyödykkeen olleen osakkaan omassa käytössä/käytettävissä lähtökohtaisesti myös tyhjillään oloaikana ja hänelle syntyvät tästä aiheutuvat veroseuraamukset.

Vaikutukset osakkaan verotukseen

Jos yhtiön omistama hyödyke on korvauksetta osakkaan yksityiskäytössä, edun käypä arvo verotetaan osakkaalla peiteltynä osinkona, ellei etua ole käsitelty yhtiön palkkakirjanpidossa luontoisetuna. Peitellyn osingon verotus voi kohdistua täysin tahattomastikin tehtyyn toimenpiteeseen, sillä säännöksen soveltaminen ei edellytä tahallisuutta. Koska peitellyn osingon verotus tapahtuu yleensä aina jälkikäteen, ovat veroseuraamuksina itse veron lisäksi veronkorotus ja mahdolliset viivästysseuraamukset.

Peitellyn osingon verotus kohdistuu tilanteisiin, joissa yhtiöltä saadaan jokin rahanarvoinen etu osakasaseman perusteella. Mikäli osakas maksaa käytöstään yhtiölle käypää vuokraa, ei peitellyn osingon verotusta tapahdu, koska osakas ei tuolloin saa yhtiöltä mitään etuakaan. Mikäli maksettu vuokra on alle käyvän vuokratason, syntyy osakkaalle kuitenkin peiteltyä osinkoa käyvän ja maksetun vuokran erotuksen määrä. Kyseisen ajankohdan ja paikkakunnan käypä vuokrataso on siten hyvä dokumentoida varmuudeksi.

Vaikutukset yhtiön tuloverotukseen

Yhtiö saa verotuksessa vähentää vain yhtiön tulonhankkimistoiminnasta aiheutuneet kulut, muttei luonnollisestikaan osakkaan yksityiskäytön osuutta kuluista. Jos on ilmeistä, että yhtiö on jakanut peiteltyä osinkoa, menetellään yhtiön verotuksessa niin kuin olisi käytetty käypää hintaa. Yhtiölle tuloutetaan saamatta jäänyt tulo tai perusteetta vähennetty meno. Jos peitellyn osingon jakamisesta aiheutuneet menot ylittävät yhtiön mahdollisesti saaman vastikkeen ja yhtiön tuloon lisätyn peitellyn osingon yhteismäärän, ylittäväkin osuus menoista lisätään yhtiön verotettavaan tuloon. Tällaisia huomioitavia kuluja voivat olla esimerkiksi osakkaan käytössä olleesta hyödykkeestä aiheutuneet siivous-, huolto-, polttoaine-, lämmitys-, sähkö- ja korkokulut sekä muut vastaavat kulut. Mikäli hyödykkeestä on tehty poistoja, näitä ei välttämättä saa vähentää verotuksessa lainkaan.

Edelleen on huomioitava, että siltä osin kuin hyödykettä käytetään edustustarkoituksiin eli sinänsä yhtiön tulonhankkimistoimintaan eikä yksityiskäyttöön, on kulujen vähennyskelpoisuutta laissa rajattu siten, että edustuskuluista on vähennyskelpoista ainoastaan 50 % kulujen määrästä.

Vaikutukset arvonlisäverotuksen

Arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy arvonlisäverolain mukaan eli tuloverotuksesta riippumatta, itsenäisesti. Edustuskuluihin sisältyvä arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Samoin on nimenomaisesti säädetty, että vähennyskelpoista ei arvonlisäverotuksessa ole mm. verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävä kiinteistö sekä siihen tai sen käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut. Tähän ei siis vaikuta se, että nämä kulut saattavat olla tuloverotuksessa vähennyskelpoisia.

Vesialusten hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron saa puolestaan vähentää vain, jos alus on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen.

Lopuksi

Yhtiön omistamien veneiden, vapaa-ajanasuntojen tai muun vastaavantyyppisen omaisuuden suhteen tulisi olla erityisen huolellinen paitsi edellä selostettujen lukuisten vähennysoikeuden rajoitusten vuoksi, erityisesti siksi, että yhtiön omaisuuden kulujen kohdistaminen eri käyttömuotoihin nousee hyvin usein esiin verotarkastuksissa.

Minna Markkula

Turun Tilikeskuksen lakimies