Velvollisuus tosiasiallisten edunsaajien rekisteröintiin

Osana rahanpesun estämistä koskevaa lainsäädäntöä on 1.1.2019 tullut voimaan yhteisöille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä uskonnollisille yhdyskunnille velvollisuus pitää yllä luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan.

Heinäkuun 2019 alusta lukien tosiasiallisten edunsaajien tietoja aletaan myös rekisteröidä. Yritysten osalta edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden osalta säätiörekisteriin ja yhdistysten osalta yhdistysrekisteriin. Vaikka velvollisuus luettelon pitämiseen koskee kaikkia oikeushenkilöitä, kaikki eivät ole ilmoitusvelvollisia. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Nämä henkilöyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Myöskään pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimi") eivät tee ilmoitusta edunsaajista. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, säätiöitä, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista. Rekisteriin merkitään edunsaajista nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja

Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 % yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • Hänellä on yli 25 % osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • Hän käyttää muulla perusteella (esim. yhtiöjärjestys, säännöt tai osakassopimus) tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta.

Miksi edunsaajat rekisteröidään ja kuka saa tiedot käyttöönsä

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö

  • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
  • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
  • pitää tiedot ajan tasalla

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada rekisteriviranomaiselta (1.7.2019 alkaen) ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tiedon pyytäjän on annettava käyttötarkoituksestaan selvitys. Tiedot ovat maksullisia.

Miten ilmoitus tehdään?

Edunsaajailmoitus on maksuton ja sen voi täyttää YTJ-palvelussa.
Lue ohjeistus PRH:n sivuilta.