Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapaus laajenee

Minna Markkula

Tuloverolakiin on tulossa vuoden 2018 alusta uusi nimenomainen säännös työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta. Tähän asti koulutuksen verovapaus on perustunut oikeus- ja verotuskäytäntöön ja siihen on sisältynyt monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Ratkaisevaa koulutuksen tapahtuminen työnantajan intressissä


Veronalaista tuloa ei uuden pykälän mukaan synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Säännös laajentaa verovapaan koulutuksen tarjoamismahdollisuuksia tämänhetkisestä, sillä jatkossa myös uusiin tehtäviin tähtäävä tai tutkintoon johtava koulutus olisi verovapaata. Hallituksen esityksen mukaan säännöstä olisi tarkoitus myös tulkita laajasti. Lähtökohtaisesti koulutuksen katsottaisiin tapahtuvan työnantaja intressissä aina, kun työnantaja päättäisi kustantaa työntekijälle koulutusta, joka olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Työtehtävien vaihtumisella työnantajan tai konsernin sisällä ei siten olisi vaikutusta koulutuksen verovapauteen.

Myöskään sillä, missä muodossa koulutus tapahtuisi tai millaiseen tutkintoon tai ammattinimikkeeseen se mahdollisesti johtaisi, ei olisi merkitystä verovapautta arvioitaessa. Verovapaata voisi siten olla esimerkiksi tutkintoon johtava peruskoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus, jatkokoulutus ja lisäpätevyyttä tuova koulutus. Koulutuksen tulee kuitenkin tapahtua työntekijän voimassaolevan työ- tai virkasuhteen aikana. Lisäksi tulee huomioida, että työnantajan on lähtökohtaisesti maksettava koulutuskustannukset suoraan koulutuksen järjestäjälle. Jos työnantaja maksaa työntekijälle rahaa kouluttautumista varten, suoritus on työntekijälle palkkaa.

Hallituksen esityksen nimenomaisen maininnan mukaan myös ajokortin kustantaminen voisi olla lainkohdan tarkoittamaa koulutusta silloin, kun autolla ajaminen kuuluu työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin.

Työntekijän tai hänen lähipiiriin kuuluvan henkilön osakkuusasema työnantajayrityksessä ei estäisi koulutuksen verovapautta. Oleellista on, että koulutuksen tulee tapahtua työnantajan intressissä eikä koulutusta kustanneta osakkuusaseman perusteella. Säännös tulee siten sovellettavaksi myös yhtiön johtoon ja hallintoon sekä osakeyhtiön osakkaisiin ja avoimenyhtiön sekä kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin.

Matkakustannusten osalta poikkeus

Pääsäännöstä poiketen veronalaista tuloa olisivat kuitenkin matkakustannusten korvaukset eli esimerkiksi kilometrikorvaukset ja päivärahat matkoista, jotka työntekijä tekee opiskellakseen ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa, alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai edellä mainittuja vastaavaa ulkomaista tutkintoa.