Tulolähdejako poistuu tavallisilta osakeyhtiöiltä

Henkilökohtainen tulolähde verotuksessa poistuu

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu 1. 1.2020 voimaan tulevien lakimuutosten myötä. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa eli siltä tilikaudelta, joka päättyy vuonna 2020. Tulolähdejaon poistamisen myötä laissa määritellyiltä yhteisöiltä poistuu ns. henkilökohtainen tulolähde, joten yhteisön tulo lasketaan pääsääntöisesti kokonaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Tappioiden vähentäminen helpottuu

Positiivista muutoksessa on se, että nykyinen yritykselle hankala tilanne, jossa toisen tulolähteen tappiota ei ole verotuksessa mahdollista kuitata toisen tulolähteen positiivisesta tuloksesta poistuu muutoksen kohteena olevilta yhteisöiltä ensi vuoden alussa.   Muutoksen myötä myös aiemmat, vähentämättä olevat ennen vuotta 2020 syntyneet henkilökohtaisen tulolähteen tappiot ja luovutustappiot voidaan vähentää niiden jäljellä olevana vähentämisaikana elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Muutos koskee lähes kaikkia yhteisöjä

Lakimuutos koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Uudet säännökset eivät siten vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen. Myös osa yhteisöistä jää tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle. Tulolähdejaon poistaminen ei koske yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkisyhteisöjä, muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä, ulkomaisia kuolinpesiä sekä asunto-osakeyhtiötä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Näillä yhteisöillä voi lakimuutoksen jälkeenkin olla kolme tulolähdettä, ja niihin sovelletaan elinkeinoverolakia vain silloin, kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa.

Uusi muun omaisuuden omaisuuslaji – luovutustappioiden osalta rajoituksia

Lakimuutoksen jälkeen aiemmin yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu yleensä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen. Jatkossa myös tämän muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot sekä tulon hankkimiseen liittyvät menot ja menetykset ovat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja. Menot ja menetykset voidaan lähtökohtaisesti vähentää kaikista elinkeinotulolähteen tuloista.  

On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja muiden kuin asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutustappioiden vähentämistä on edelleen jatkossakin rajoitettu. Tällainen tappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna siirtymäsäännöksen mukaisesti.

Voidaan huomioida ennakkoveroissa 1.1.2020 alkaen

Tulolähdejaon poistaminen voidaan ottaa huomioon tuleville verovuosille määrättävissä ennakkoveroissa vasta 1.1.2020 alkaen. Verohallinto ei korjaa viranomaisaloitteisesti ennen tätä ajankohtaa määrättyjä ennakkoveroja. Jos yhteisöllä on vähentämättä olevia henkilökohtaisen tulolähteen tappiota, jotka yhteisö haluaa otettavaksi huomioon verovuosien 2020 ja 2021 ennakoiden perusteena olevassa verotettavassa elinkeinotoiminnan tulossa, yhteisö voi tällä perusteella hakea 1.1.2020 alkaen muutosta ennakkoveroonsa OmaVerossa.

Minna Markkula, OTK, varatuomari
minna.markkula@tutke.fi