Tilinpäätöksen muistilista

Usealla yrityksellä tilikausi on päättynyt vuoden vaihteessa ja edessä on tilinpäätös. Keräsimme alle yleisimpiä asioita, joita tilinpäätöksessä huomioidaan ja tarvitaan.

Kirjanpitäjämme ohjaavat asiakkaitamme aina kaiken tarvittavan ja poikkeavan materiaalin hankkimisessa, jotta tilinpäätös saadaan valmistumaan.

 • MYYNNIT
  Varmista, että kaikki kaudelle kuuluvat myynnit ovat kirjattu.
 • OSTOT
  Varmista, että kaikki kaudelle kuuluvat ostolaskut ja kuitit ovat saapuneet ja kirjattu.
 • MATKA- JA KULULASKUT
  Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat matkalaskut ovat tehty, kirjattu ja hyväksytty.
 • VARASTO
  Jos liiketoimintaasi kuuluu varasto, tarvitaan tilinpäätöstä varten allekirjoitettu varastoraportti, josta käy ilmi tilikauden viimeisen päivän varaston arvo (arvostus arvonlisäverottomat hankintahinnat). Huomioi epäkuranttiusvähennys, eli erät joiden arvo alittaa hankintamenon.
 • KESKENERÄISET TYÖT
  Arvioi keskeneräisten töiden valmiusaste tilikauden loppuun, joka kirjataan tuloslaskelmaan. Tämä on olennaista mm. projektiluontoisessa työssä.
 • AVUSTUSPÄÄTÖKSET
  Tilinpäätökseen tarvitaan dokumentit kirjattavista avustuspäätöksistä tilikaudelta. Tällaisia voivat olla mm. Business Finland -raportit (entinen TEKES).
 • VUOSIHYVITYKSET
  Huomioithan mahdolliset toimittajien myöntämät vuosihyvitykset.
 • PALKKATIEDOT
  Tarkistathan pitämättömät pekkaspäivät, mahdolliset liukumatunnit ja pitämättömät lomapäivät tilikauden päättyessä.
 • KÄTEISKASSA
  Tilinpäätökseen tarvitaan tilikauden viimeiselle päivälle kirjattu kassaraportti.
 • ARVOPAPERIT JA SIJOITUKSET
  Mikäli yhtiölläsi on arvopapereita, pyydä vuodenvaihteessa vahvistukset omistuksista ja omistusten arvoista.
 • PANKIN SALDOVAHVISTUKSET TILEISTÄ & VELKOJEN SALDO- JA VASTUURAPORTIT
 • TASEEN ULKOPUOLISTEN TALOUDELLISTEN SITOUMUSTEN YHTEISMÄÄRÄ
  Kiinteistöarvonlisäverovastuu, vuokravastuut, takaukset, sopimussakot, leasingsopimukset, avustukset joissa on palautusehto jne
 • HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
  Palkanlaskija toimittaa dokumentin henkilöstön lukumäärän keskiarvosta.
 • OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
  Tieto on olennainen, jos sillä on merkitystä informaation käyttäjän päätöksenteossa. Ilmoitettavia asioita ovat mm. yritysjärjestelyt, tapahtumat, jotka heikentävät oleellisesti yhtiön maksuvalmiutta, tuotantokapasiteettia tai muita toimintaedellytyksiä kuten oman pääoman menettäminen, merkittävä käyttöomaisuuden myynti, huomattavat luottotappiot ja suurehkot riita- ja oikeusasiat. Tiedot toimitetaan tilinpäätöksen allekirjoittamishetkeen asti.
 • VIIMEISIN VEROTUSPÄÄTÖS
  Verotuspäätöksen saa OmaVero -palvelusta.
 • OSAKASLUETTELO
  Osakasluettelosta tulee ilmetä kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite, yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen määrä osakelajeittain sekä osakkeiden antamispäivä. Jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, osakasluetteloon merkitään osoitteen sijasta kotikunta ja syntymäaika. Erot osakkeiden antamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa on merkittävä osakasluetteloon. Luettelossa on oltava myös merkintä osaketta rasittavasta pantti- tai muusta oikeudesta, jos osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa.
 • HALLITUKSEN & YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT