Verotuksen menettelysäännökset uudistuvat

Postitettu 09.12.2016

Muutokset voimaan vuoden 2017 alusta

Vuoden 2017 alusta astuu voimaan laaja lakimuutospaketti, joka sisältää merkittäviä muutoksia. Vaikka muutokset koskettavatkin kaikkia verovelvollisia, ne ovat pääasiassa menettelyllisiä.
Tilikeskus-Yhtiöt on kattavasti valmistautunut muutoksiin ja koko henkilökuntamme on koulutuksella perehtynyt uudistuviin säännöksiin.

Muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa eri verolajien tällä hetkellä toisistaan poikkeavia menettelysäännöksiä, muun muassa verotuksen toimittamisen ja muutoksenhaun osalta.

Kaikkiin verolajeihin haetaan jatkossa muutosta ensivaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Erityisesti arvonlisäveron kohdalla muutos on tervetullut ja johtanee käsittelyaikojen lyhenemiseen, sillä nykyisin ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimivat hallinto-oikeudet.

Oikaisuvaatimus tehtävä
kolmen vuoden kuluessa

Oikaisuvaatimus on jatkossa kaikissa verolajeissa tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. Muutoksenhakuaika lyhenee näin ollen merkittävästi esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa, joihin on tällä hetkellä mahdollista hakea muutosta viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Oikaisulautakunnan antamasta päätöksestä tulee edelleen valitus hallinto-oikeudelle tehdä jatkossa 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, mikä merkitsee nykyiseen verrattuna huomattavaa määräajan lyhennystä.

Katso-tunniste kannattaa
hankkia viimeistään nyt

Nykyistä kausiveroilmoitusta vastaavat veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Paperi-ilmoittaminen ei joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta enää ole mahdollista 1.1.2017 jälkeen alkavilta verokausilta.

Jos yrityksellä ei ole vielä Katso-tunnistetta, nyt kannattaa hankkia sellainen tai valtuuttaa kirjanpitäjä antamaan yrityksen ilmoitukset sähköisesti. Henkilöasiakkaat voivat käyttää tunnistautumisessa verkkopankkitunnuksia.

OmaVero Verotilin tilalle–
ei edellytä toimenpiteitä

Vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun korvaa OmaVero –niminen palvelu. Tämä muutos on luonteeltaan tekninen ja liittyy verohallinnossa parhaillaan käynnissä olevaan laajaan tietojärjestelmien uudistushankkeeseen. Uudessa OmaVero -palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa eikä muutos edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

OmaVerossa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Se vastaa sisällöltään nykyistä verotiliotetta. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

Tunnistautumiseen ei myöskään tule muutoksia, vaan OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisin Verotili-palveluun. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia nykyisiin Katso-valtuuksiinsa, sillä Verotili-palvelua varten annetut valtuudet ovat käytössä myös OmaVerossa.

Valinnaisten verokausien
rajat nousevat nykyisestä

Oma-aloitteisten verojen verokausi on lähtökohtaisesti edelleen kalenterikuukausi. Valinnaisten verokausien rajoja kuitenkin nostetaan nykyisestä. Neljännesvuosimenettelyä on jatkossa mahdollista soveltaa, mikäli kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaavan tuotto on enintään 100.000 euroa ja kalenterivuosimenettelyä, mikäli liikevaihto on enintään 30 000 euroa. Lisäksi muutoksia tulee muun muassa virheiden korjaamista koskevaan menettelyyn sekä verohallinnon aloitteesta tapahtuvaan verotuksen muuttamiseen.