Sosiaalivakuutusmaksuista työnantajan osuus pienenee

Postitettu 09.12.2016

Paljon esillä olleessa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemässä kilpailukykysopimuksessa yksi merkittävä osa koski muutoksia sosiaalivakuutusmaksuihin. Maksuja tullaan muutaman vuoden aikajänteellä siirtämään työnantajalta työntekijälle. Lakien on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017.

Työeläkevakuutus

Vuoden 2017 työeläkemaksu perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemiin sopimuksiin vuosien 2016-2019 työeläkemaksuista sekä aiemmin mainittuun kilpailukykysopimukseen. Työntekijän maksu vuonna 2017 kasvaa 0,45 prosenttiyksikköä johtuen ns. tilapäisen maksunalennuksen poistumisesta ja kilpailukykysopimuksen mukaisen 0,2 prosenttiyksikön siirrosta työnantajan maksusta työntekijän maksuun.

Työntekijän maksu vuonna 2017 on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,15 prosenttia palkasta ja 53-62-vuotiailla 7,65 prosenttia palkasta. Eläkeuudistuksen mukaisesti 53-62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Työnantajan maksu on ensi vuonna keskimäärin 17,95 prosenttia maksetuista palkoista.

Työeläkeuudistuksen pitkän aikavälin tavoitteena on tällä maksutasolla riittävä eläkkeiden rahoitus myös vuoden 2019 jälkeen.

Työttömyysvakuutus

Vuodelle 2017 työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu. Palkansaajien maksuosuus työttömyysvakuutusmaksusta nousee ensi vuonna 0,45 prosenttiyksikköä ja palkansaajan osuus on näin ollen 1,6 prosenttia palkasta. Työantajan maksuosuus vastaavasti pienenee ja on 0,8 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Tämän ylittävältä osalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen ja yliopistojen työttömyysvakuutusmaksut poikkeavat 2 059 500 euroa ylittävän palkkasumman osalta.

Yrityksen osaomistaja maksaa palkastaan työttömyysvakuutusmaksua 0,70 prosenttia ja osaomistajasta maksettava työnantajamaksu on sama kuin palkansaajien osalta eli 0,80 prosenttia palkasta.

Sairausvakuutus

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2017 on 1,08 prosenttia palkoista.

Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu ensi vuonna on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta, kun se vuonna 2016 on ollut vielä 1,30 prosenttia.

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,58 prosenttia palkasta tai työtulosta. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa vuodessa, päivärahamaksu ei peritä. Tällä hyvitetään pienituloisille kilpailukykysopimuksesta aiheutuvaa nettotulojen laskua.