Vuoden 2014 verotuksen muutosesitykset

Postitettu 12.12.2012

Yhteisöjen verotus

 • Yhteisövero laskisi 24,5 prosentista 20,0 prosenttiin. Alennettua verokantaa ei kuitenkaan sovellettaisi, jos yhteisön tilikautta on muutettu 21.3.2013 tai sen jälkeen niin, ettei yhteisön verovuosi pääty vuonna 2013 tai niin, että vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut 21.3.2013 jälkeen. Tällöin verovuoden 2014 yhteisöveroprosentti olisi 24,5 prosenttia.
 • Edustusmenot olisivat kokonaan vähennyskelvottomia menoja
 • Lisävähennys koulutuskustannuksista
 • Listaamattoman yhteisön listatulta yhtiöltä saama osinko olisi kokonaan veronalaista, kun omistusosuus on alle 10% .
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen ja Tuotannollisten investointien korotettujen poistojen soveltamisaikaa esitetään lyhennettäväksi koskemaan vain vuosia 2013 ja 2014

Henkilöverotus

 • Pääomatulojen verokannat säilyvät nykyisellä 30 ja 32 prosentin tasolla, mutta korkeamman verokannan tuloraja alennettaisiin 50 000 eurosta 40 000 euroon.
 • Listatun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa
 • Listatun yhtiön jakamasta osingosta ennakonpidätys olisi 25,5 prosenttia
 • Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaisi osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. 150 000 euron ylimenevä osuus osingosta olisi 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta olisi 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa.
 • Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta ennakonpidätys olisi 7,5 prosenttia ja 150 000 euroa ylittävästä osingosta 27 prosenttia
 • Vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako verotettaisiin pääsääntöisesti osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta rinnastettaisiin kuitenkin luovutukseen, jos varojenjaossa palautetaan osakkeenomistajalle tämän yhtiöön tekemä pääomasijoitus ja pääomasijoituksen tekemisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta. Ennen vuotta 2014 tehtyjen SVOP-rahastosijoitusten palauttamiseen uusia varojenjakoa koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 2016.
 • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 2 000 eurosta 2 400 euroon
 • Asuntolainan korkovähennys laskee vuonna 2014 75 prosenttiin ja vuodesta 2015 alkaen 70 prosenttiin korkomenojen määrästä
 • Vuoden 2014 valtionverotuksessa sovellettavaa progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,5 prosenttia, lukuun ottamatta ylintä tulorajaa.