Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita

Postitettu 09.12.2016

Lehtemme mennessä painoon eduskunnan käsiteltävänä ovat mm. seuraavat, hallitusohjelmaan perustuvat ja yritystoiminnan kannalta merkittävät hallituksen esitykset. Lakeja ei ole vielä vahvistettu, mutta lakiesitykset näyttäisivät tulevan voimaan alla esitetyn sisältöisinä. Muutetut säädökset on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.1.2017 alkaen.

Otetaan käyttöön yrittäjävähennys

 • Vähennyksen tarkoituksena on kompensoida muille yritysmuodoille sitä verotuksen tason keventymistä, minkä osakeyhtiöt ja muut yhteisöt saavuttivat yhteisöverokannan laskiessa 20 %:iin.
 • Vähennys koskee yksityisliikkeitä, avoimia- ja kommandiittiyhtiöitä, maa- ja metsätalouden sekä porotalouden harjoittajia.
 • Elinkeinotoiminnan veronalaisesta tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia.
 • Vähennys tehdään elinkeinotoiminnan verovuoden tulosta, josta on vähennetty verotuksessa vähennyskelpoiset menot ja vanhat tappiot.

Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään

 • Kaikki perintö- ja lahjaveroasteikot kevenevät, mutta kevennykset painotetaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjavero-asteikkoon.
 • Veronalaisen lahjan alaraja nousee 5.000 euroon.
 • Kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten verovapaus poistuu, mutta samalla korotetaan puolisovähennyksen ja alaikäisyysvähennyksen määrää.
 • Perintöverojen ulosottoperintä olisi mahdollista vasta kun on kulunut kaksi vuotta veron ensimmäisestä eräpäivästä. Ajalta perittäisiin kuitenkin normaali viivästyskorko.

Työsopimuslakia muutetaan

 • Tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä ja lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta.
 • Pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta.
 • Koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin kuuteen kuukauteen ja työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.
 • Takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenisi neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta.
VT Minna Markkula ja KHT, KTM Vesa Halme