Tilaajavastuulaki muuttuu – uusia säännöksiä sovelletaan 1.9.2015 alkaen

Postitettu 10.09.2015

Osana ns. harmaan talouden torjumiseen tähtääviä toimia on syyskuun 2015 alusta lukien voimaan tulleella tilaajavastuulain muutoksella tiukennettu mm. lain edellyttämän selvitysvelvollisuuden laajuutta sekä korotettu laiminlyöntimaksujen määriä. Oleellista on huomioida, että tämä laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (ns. tilaajavastuulaki) koskee rakennusalan lisäksi myös muita toimialoja.

Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyydettävä sopimuspuoleltaan laissa luetellut selvitykset ja tilaajalle on asetettu velvollisuus myös valvoa, että alihankkija nämä nimenomaan ennen sopimuksen solmimista toimittaa.

Lain soveltamisala

Lakia sovelletaan pääsääntöisesti tilaajaan, joka käyttää vuokrattua työntekijää tai jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai työkohteissa käytetään alihankintatyötä. Rakentamisessa lakia sovelletaan rakennuttajina toimiviin tilaajiin sekä sopimusketjussa kaikkiin yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältävän kokonaisuuden tilaajina toimiviin tilaajiin.

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät tilanteet, joissa vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään 10 työpäivää taikka alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9.000 euroa. Selvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan voi kiertää pilkkomalla työn kestoa tai sopimuksia osiin. Vuosisopimuksissa tai muissa pitkäkestoisissa sopimuksissa, joissa sopimuksen tarkka arvo ei ole sopimuksen solmimishetkellä tiedossa, on suositeltavaa noudattaa lain edellyttämää selvitysvelvollisuutta aina.

Selvitysvelvollisuuden sisältö

Tilaajan on pyydettävä ja sopimuskumppanin on lain mukaan 1.9.2015 alkaen annettava seuraavat asiakirjat:

  • Ennakkoperintärekisteri-, työnantajarekisteri- sekä arvonlisäverorekisteriote
  • Kaupparekisteriote tai vastaavat tiedot sähköisesti
  • Selvitys siitä, että yrityksellä ei ole 10.000 euron tai suurempaa velkaa, josta ei ole voimassa maksusuunnitelmaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä
  • Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai maksusopimus. Ulkomaalaisista E101 tai A1 todistukset ennen työn aloittamista, mutta työn aikana ulkomaalaisen lähettäjäyrityksen on huolehdittava todistusten toimittamisesta.
  • Rakennusalalla A1 –todistukset edelleen kaikilta ulkomaalaisilta ennen työnteon aloittamista
  • Selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta (vain rakennusalalla)
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Laki edellyttää, että esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Pitkäkestoisissa sopimuksissa tulee hankkia uudet selvitykset 12 kuukauden välein. Vastaavat selvitykset tulee hankkia myös ulkomaisilta yrityksiltä.

Muutoksena aiempaan on 1.9.2015 alkaen hankittava myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Tämä voidaan hoitaa esimerkiksi esittämällä työterveyshuoltosopimus. Selvitykseksi riittää myös sopimuspuolen itse laatima kirjallinen selvitys, josta ilmenee, missä lakisääteinen työterveyshuolto on sovittu järjestettävän.

Lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan varmistaminen

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen työn aloittamista. EU:n ja ETA:n alueelta tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskevat tiedot osoitetaan A1- tai E101 -todistuksilla.

Tilaajan on sopimusta tehdessään edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa koko sopimussuhteen ajan lähetettyjen työntekijöiden osalta todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa tilaajan vastuu on laajempi. Tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä.

Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä laiminlyöntimaksu

Mikäli tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuuden, sanktiona on laiminlyöntimaksu, jonka määrä syyskuun alusta lukien on 2.000 – 20.000 euroa.

Mikäli tilaaja tekee sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tai tekee sopimuksen käsittäen, että toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimusosapuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan on seurauksena korotettu laiminlyöntimaksu, jonka nykyinen määrä on 20.000 - 65.000 euroa. On huomattava, että tämä aiemmin ainoastaan rakennusalalla voimassa ollut korotettu laiminlyöntimaksu on nyt ulotettu koskemaan kaikkia toimialoja.

Lain noudattamista valvovana viranomaisena toimii aluehallintovirasto. Vuoden 2015 osalta aluehallintovirasto ilmoittaa, että valvonnan painopistealueita ovat palvelualat, logistiikka, rakennusala, teknologiateollisuus sekä alkutuotanto.

Kerromme mielellämme asiasta lisää.

Minna Markkula
OTK, varatuomari

Kommentointi

Voidaksesi kommentoida artikkelia, kirjaudu sisään palveluun. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, rekisteröidy.