Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Postitettu 12.12.2013

Tiedot on ilmoitettava 1.7.2014 alkaen

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on 1.7.2014 alkaen annettava kuukausittain Verohallinnolle tietoja rakennusurakoista ja työntekijöistä. Tiedot annetaan sähköisesti viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Ensimmäisen kerran tiedot on annettava 5.9.2014.

Urakkatiedot ilmoittaa rakennustyön tilaaja

Urakkatiedot ilmoitetaan arvonlisäverolaissa tarkoitetuista kiinteistöön kohdistuvista rakentamispalveluista. Urakkatiedot ilmoittaa rakennustyön tilaaja. Tilaaja voi olla rakennuttaja, pääurakoitsija, urakoitsija tai aliurakoitsija. Urakkatietoina ilmoitetaan mm. työmaan sijaintitiedot, urakan kokonaissumma, urakasta laskutettu määrä ilmoitusjaksolta, urakan alkamis- ja loppumisajankohta.

Työntekijätiedot ilmoittaa rakennustyön päätoteuttaja

Työntekijätiedot ilmoitetaan sellaisesta rakennustyömaasta, jossa työtä suorittaa vähintään kaksi eri yritystä. Työmaakohtaiset työntekijätiedot verottajalle ilmoittaa rakennustyön päätoteuttaja. Työmaalla toimivat yritykset ilmoittavat omien työntekijöidensä yksilöinti- ja yhteystiedot päätoteuttajalle.

Miten tiedot kerätään ja ilmoitetaan

Oman kirjanpitäjän kanssa on hyvä etukäteen selvittää, koskeeko ilmoitusvelvollisuus omaa yritystä ja mitä kaikkia urakkatietoja verottajalle on ilmoitettava. Saadaanko tiedot ostolaskuista vai keräänkö tietoja myös tarjouspyynnöistä, urakkasopimuksista ja maksuerätaulukoista ?

Palkanlaskijan kanssa voi käydä läpi, mitkä ilmoitettavat työntekijän yksilöintitiedot saadaan suoraan palkkaohjelmasta ja mitkä tiedot, kuten työmaanumero ja työmaalla työskentelyaika, kerätään muualta.