Muutoksia maksuviivästysten seuraamuksiin

Postitettu 22.02.2013

Yrityksille ja viranomaisille 40 euron viivästysmaksu

Saatavien perintää koskeva laki muuttuu. Pääosa uudistuksista tulee voimaan 16.3.2013.

Kokonaan uutena asiana Perintälakiin tulee velkojan itsensä oikeus 40 euron vakiokorvaukseen perintäkuluista. Maksun viivästyessä velkojalla on siten aina oikeus saada velallisena olevalta yritykseltä tai viranomaiselta 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Korvauksen saaminen ei edellytä, että saatavan perintä olisi siirretty perintätoimistolle tms.

Oikeus vakiokorvaukseen syntyy suoraan maksuviivästyksen perusteella. Oikeus tähän vakiokorvaukseen on siten aina, kun on kyse lain soveltamisalaan kuuluvasta maksusta ja maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Se ei siis edellytä, että velkoja olisi lähettänyt velalliselle maksumuistutuksen tai ryhtynyt muihin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi. Jos velkoja on ryhtynyt perimään saatavaansa ja tästä on aiheutunut hänelle korvattavia tosiasiallisia perintäkuluja, velkojalla on oikeus saada niistä korvaus vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän. Jos maksu on sovittu suoritettavaksi useassa erässä ja useamman maksuerän suorittaminen viivästyy, velkojalla on oikeus 40 euron vakiokorvaukseen perintäkuluista kunkin viivästyneen maksuerän osalta erikseen.

Säännös on velallisen hyväksi pakottavaa oikeutta. Velallista sitovasti ei ole mahdollista sopia esimerkiksi, että vakiokorvauksen määrä on suurempi kuin 40 euroa tai että vakiokorvausta ei vähennetä korvattavista tosiasiallisista perintäkuluista. Säännös ei kuitenkaan estä ottamasta esimerkiksi kahden elinkeinonharjoittajan väliseen sopimukseen ehtoa viivästyssakosta tai muusta sellaisesta maksuviivästyksen seuraamuksesta, jolla ei ole yhteyttä perintäkulujen korvausvelvollisuuteen.

Laissa tarkoitettua 40 euron vakiokorvausta perintäkuluista sovelletaan niihin saataviin, jotka erääntyvät 16.3.2013 jälkeen. On kuitenkin huomattava, että kuluttajasaatavia tämä 40 euron vakiokorvaus ei koske.

Muutoksia viivästyskorkoon

Yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousee edellä selostetun lainmuutoksen myötä yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna. 16.3.2013 jälkeen viivästyskoron määrä on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko, mikäli viivästys koskee sellaista maksua, joka elinkeinonharjoittajan tai hankintayksikön on suoritettava elinkeinonharjoittajalle vastikkeena hankkimastaan tavarasta tai palvelusta. 1.1.2013 alkaen voimassaoleva viitekorko on 1 % ja tämän perusteella määräytyvä lainmuutoksen jälkeinen viivästyskorko on siten 9 %.

Kuluttajan velkoja koskevan viivästyskoron osalta sääntely pysyy ennallaan ja kuluttajasaataviin sovellettavan viivästyskoron määrä on 8 %.